Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie GajkówPowrót

Czernica, dnia 2 listopada 2005r.
L.dz.0621/ 51/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 18475

Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 32/14 o pow. 6,7185 ha położona w obrębie Gajków
- cena wywoławcza – 1 049 260 zł netto ( słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych )

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 135 z dnia 27.07.2005r. poz. nr. 2781 działka nr 32/14 oznaczona jest symbolem: 1 PU, 2 PU – jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej.
Nieruchomość położona w południowej części wsi Gajków, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 455, na terenach koncentracji obiektów o charakterze przemysłowo-produkcyjnym i usługowym. W sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcji kostki brukowej. W pobliżu znajdują się również inne obiekty produkcyjne, tereny pod usługi rzemiosła oraz stacja benzynowa.
Działka ma kształt regularny, położona w odległości około 160 m od w/w drogi asfaltowej, część działki stanowi droga dojazdowa ( do urządzenia). Od strony południowej działka jest ogrodzona, zaś wzdłuż granicy północnej biegnie rów melioracyjny. Wzdłuż granicy południowej prowadzi linia energetyczna średniego napięcia. Istnieje możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej poprowadzonej w drodze dojazdowej do działki.

Przetarg odbędzie się dnia 10 stycznia 2006r. o godz. 9,00 w sali Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 110 000 zł ( słownie: sto dziesięć tysięcy złotych )
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 stycznia 2006r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 11 000 zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych )
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 255,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2005-11-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl