Portal Środa - 20 pazdziernika 2021 Ireny, Kleopatry, Witalisa     "Daleko trudniej ukochać niewolnika, niż pisać o zniesieniu niewoli" - Adam Mickiewicz
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
sprzedaz działek budowlanych w obrębie - DobrzykowicePowrót

Czernica, dnia 27 października 2005r.
L.dz.0621/ 47/2005Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży jest :
1) działka nr 352/33 o pow. 1132 m2 - cena wywoławcza – 28 860 zł netto - wadium 2 900 zł
2) działka nr 352/34 o pow. 1156 m2 - cena wywoławcza – 29 470 zł netto - wadium 3 000 zł
3) działka nr 352/35 o pow. 1305 m2 - cena wywoławcza – 33 270 zł netto - wadium 3 400 zł
4) działka nr 352/36 o pow. 1046 m2 - cena wywoławcza – 24 600 zł netto - wadium 2 500 zł
5) działka nr 352/37 o pow. 1167 m2 - cena wywoławcza – 24 400 zł netto - wadium 2 500 zł
6) działka nr 352/44 o pow. 1180 m2 - cena wywoławcza – 30 085 zł netto - wadium 3 100 zł
7) działka nr 352/45 o pow. 1229 m2 - cena wywoławcza – 31 335 zł netto - wadium 3 200 zł
8) działka nr 352/46 o pow. 1435 m2 - cena wywoławcza – 35 640 zł netto - wadium 3 600 zł
9) działka nr 352/47 o pow. 1394 m2 - cena wywoławcza – 34 620 zł netto - wadium 3 500 zł
10) działka nr 352/48 o pow. 1406 m2 - cena wywoławcza – 34 920 zł netto - wadium 3 500 zł


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 8 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w południowej części wsi Dobrzykowice w pobliżu drogi gminnej ( ul. Widawska ). Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.
Obecnie jest brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia terenu. Gmina Czernica zobowiązuje się w terminie do końca lipca 2006r. wykonać sieć wodociągową w drogach osiedlowych.


Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2005r. o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica
( sala sesyjna - nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 23 listopada 2005r.
Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi - 1 % / słownie: jeden procent /
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2005-10-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl