Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla której prowadzona jest KW 25925Powrót

Czernica, dnia 25 października 2005r.
L.dz. 0621/43/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla której prowadzona jest KW 25925

Przedmiotem rokowań jest :
- działka nr 313/5 o pow. ogółem 1,0320 ha
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 131 990,00 zł netto ( słownie : sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych netto )
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem P6 stanowiącym obecnie tereny użytków rolnych kl. IV i V
-projektowane do zagospodarowania jako tereny budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą, o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% powierzchni działki – pozostały teren przeznaczony jest pod zieleń, drogi gospodarcze i parkingi. Działka położona w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. Nieruchomość położona na skraju wsi poza jej zabudowaniami przy drodze powiatowej w kierunku Jelcza Laskowic. Usytuowanie działki jest bardzo korzystne. Obecnie brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia. Gmina Czernica w terminie do 31 lipca 2006r. do granic działki wykona sieć wodociągową.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 1 grudnia 2005r.o godz. 12:00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a/ wniesienie zaliczki
b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach
Zaliczkę w wysokości – 14 000,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych ) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3. Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 25 listopada 2005r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż działki nr 313/5, obręb Nadolice Wielkie „ w terminie do dnia 25 listopada 2005r do godz. 14.00 w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40% ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 789,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Data publikacji: 2005-10-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl