Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa żeliwnych włazów kanałowychPowrót

Spółka "S±deckie Wodoci±gi" ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie "Dostawy żeliwnych włazów kanałowych DN 600 klasy D 400 dla kanalizacji sanitarnej".
Ilo¶ć włazów: 50 szt. rocznie.
Termin dostawy: rok 2003 i 2004.
Oferenci winni przedstawić dokumenty wymagane w pkt. 5.1 i 5.2 Specyfikacji Istotnich Warunków Zamówienia, oraz spełnić wymagania okre¶lone specyfikacj±.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (w cenie 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiaj±cego w Dziale ¦rodków Produkcji.
Termin i miejsce składanie ofert: oferty trwale zabezpieczone należy składać w siedzibie "S±deckich Wodoci±gów" w terminie do dnia 24.03.2003 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nast±pi w Spółce "S±deckie Wodoci±gi" w dniu 24.03.2003 o godz. 10:30.
Kryteria oceny ofert: po spełnieniu warunków technicznych okre¶lonych w specyfikacji decyduj±cym kryterium (100%) będzie cena wyrobu

Data wprowadzenia przetargu: 2003-02-26
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl