Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizację-przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Na Brzeziny w Jedlinie/BojszowachPowrót

Bojszowy dn. 17.10.2005r.
RTS-7040/5/05


Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:
”Modernizację-przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Na Brzeziny w Jedlinie/Bojszowach”


1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach ul.Gaikowa
35 pokój nr10 lub 11 (ewentualnie zostanie ona przesłana pocztą).
3. Zamówienie obejmuje wykonanie robót głównych wymienionych niżej oraz robót
towarzyszących zgodnie z uproszczoną dokumentacją, przedmiarem robót i specyfikacją
wykonania i odbioru robót:
•korytowanie drogi na odcinku dł. 590mb i szer. ok. 4mb
•odwóz ziemi na odległość 2 km,
•wykonanie warstwy odsączającej z piasku – grubość po zagęszczeniu ok. 10cm, na dł. jw.
•wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna ok. 15cm, na dł. jw.
•wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - warstwa górna ok. 10cm, na dł. jw.
3.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•45233142-6 – prace dotyczące naprawy dróg.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia – do dnia 12.12.2005r.
7. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
8. Wymagane wadium – 1.500 PLN.
9. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do
dnia 02.11.2005r. do godz. 12.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2005r. o godz.12.15 w siedzibie zamawiającego.
12. Termin związania ofertą – 30 dni.

Data publikacji: 2005-10-17


Wynik przetragu:
Wybrano ofertę złożoną przez:
Firmę Handlowo-Usługową „CATMAR” Wróbel Mariusz, 43-140 Lędziny, ul. Lipcowa 2

Cena wybranej oferty wynosi: 81.456,34 zł
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl