Portal Piatek - 26 lutego 2021 Bogumiła, Eweliny, Mirosława      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i JeszkowicePowrót


Czernica, dnia 14.10.2005r.
L.dz. 341/ P-10/2005WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
na

Usługi Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i Jeszkowice


1. Wymagany termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy do 30.11.2007r. jednak nie później niż do całkowitego rozliczenia inwestycji przez ZPORR.
2. Termin związania z ofertą : 30 dni od daty złożenia ofert
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia / cena 10,00zł / można nabyć
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / lub za zaliczeniem pocztowym
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Oferty należy składać w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, w terminie do dnia 02.11.2005r. do godz. 10,00
6. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2005r. o godz.10,10 w siedzibie Zamawiającego ( sala sesyjna nr 19 )
7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
- Jadwiga Michalak / pokój nr 28 / tel.318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica
/ w godz. 9.00 – 14.00 /
8. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2004r. Nr 19,
poz. 177 z późn. zm. ) oraz spełniający warunki i wymagania określone w art. 22 ustawy
i SIWZ
9. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
Data publikacji: 2005-10-16
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl