Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie Powrót

Czernica, dnia 11 października 2005r.
L.dz.0621/ 41/2005Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie
Dla n/w nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 25 925
Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 313/14 o pow. 4, 00 ha - cena wywoławcza – 388 000 zł netto

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczona symbolem P 3 – stanowiąca obecnie tereny użytków rolnych kl. V
a projektowana jako teren budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% pow. działki – pozostały teren przeznaczony pod drogi, parkingi i zieleń. Działka położona w rejonie występowania stanowisk archeologicznych.
Nieruchomość gruntowa położona we wschodniej części wsi Nadolice Wielkie, na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy trasami komunikacyjnymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działki jest bardzo korzystne. Brak wyposażenia działki w sieci uzbrojenia terenu.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2005r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi - 3 900 zł / słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych /
Wadium do przetargu wynosi – 40 000 zł / słownie: czterdzieści tysięcy złotych /
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 10.11.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej - 754 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.Data publikacji: 2005-10-11
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl