Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dożywianie dzieci Powrót

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: OPS 0210-II-P/6/05 Korzenna, dnia 7 październik 2005 rok


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
WÓJT GMINY KORZENNA
33-322 KORZENNA
TELEFON; (0-18) 44-17-027 TELEFAX; (0-18) 44-17-039

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej pokój nr 28 w godzinach od 8.00 do 15.00 codziennie oprócz sobót.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Ewa Bednarska tel. (0-18) 44 17 027 wew. 26, pok. 28
Lucyna Szambelan tel( 0-18 ) 44 17 027 wew.26 pok.28

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych gimnazjum na terenie gminy Korzenna

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
od 2.XI.2005r do 21.XII.2005 rok
7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/ wymienionych warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie chociażby jednego warunku podmiotowego spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania i odrzucenie jego oferty.
8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Cena - znaczenie 100 %

2. MEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna- sekretariat najpóźniej do dnia 25 października 2005 roku do godziny 9-tej.

3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Data publikacji: 2005-10-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl