Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Obsługa geodezyjna Urzędu GminyPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony na

„obsługę geodezyjną Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2003”
Termin realizacji zamówienia publicznego : rok 2003.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Zamawiający nie wymaga wpłacenia (wniesienia) wadium.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Krzysztof Ligęza - Urząd Gminy Ochotnica Dolna nr b. 160 - pokój nr 10 (I piętro), codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon/fax (0-18) 262-46-16. Odpłatność za uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia - nie będzie pobierana, z uwagi na znikome koszty jej przygotowania.
Oferty należy składać na załączonym w specyfikacji druku oferty w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nr b. 160, pokój nr 17 (II piętro) do dnia 12 marca 2003 roku, do godziny 8.45. Koperta musi być oznaczona napisem „Oferta - przetarg nieograniczony – obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej”
Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru ofert:
- cena 100 punktów,
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nr b. 160 - sala narad (II piętro), w dniu 12 marca 2003 roku o godzinie 9.00.
Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO Oferentom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.
W przetargu mogą uczestniczyć tylko Oferenci posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług geodezyjnych oraz spełniający wymogi określone w art. 19, ust. l oraz art.22, ust-2 ustawy o zamówieniach publicznych. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.


Data publikacji: 2003-02-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl