Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg na dostawę opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2005/2006Powrót

Czernica, dnia 4 października 2005r.

L.dz. 341/P-08/2005
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 60 000 euro
na

Dostawę opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2005/2006

1. Wymagany termin realizacji zamówienia : październik 2005r– 30.04.2006r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia / nieodpłatnie / można odebrać
w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 / pokój nr 28 / - w godz. 9.00 do 14.00
3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Pani Jadwiga Michalak / pokój nr 28/ tel. 071- 318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica / w godz. 9.00 – 14.00 /
4. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a/ spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych / Dz. U nr 19, poz.177 z póź. zm. /
b/ spełniają wymagania określone w SIWZ
5. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 20.10.2005r.
do godziny 9,00
6. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 20.10.2005r. o godz. 9.10
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
9. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Data publikacji: 2005-10-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl