Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie modernizacji kotłowni na paliwo stałe w budynku wielofunkcyjnym OSP Nowe Bojszowy, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 i przyłączenie jej do modernizowanej kotłowniPowrót

Bojszowy, dn. 30.09.2005r.

Znak sprawy: RTS-3412/3/05

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:
”Wykonanie modernizacji kotłowni na paliwo stałe w budynku wielofunkcyjnym OSP Nowe Bojszowy przy ul. Ruchu Oporu 100, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 i przyłączenie jej do modernizowanej kotłowni ”


1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach ul.Gaikowa 35
pokój nr 10 lub 11.
3.Zamówienie obejmuje wykonanie robót głównych wymienionych niżej i robót towarzyszących
zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót:
•modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku wielofunkcyjnym OSP Nowe Bojszowy przy ul. Ruchu Oporu 100 (demontaż starego kotła, montaż dwóch nowych kotłów, montaż podgrzewacza wody, modernizacja komina dymowego),
•wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 (ułożenie rur, montaż grzejników),
•przyłączenie wykonanej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym do zmodernizowanej kotłowni (roboty ziemne, wykonanie rurociągów z rur preizolowanych),
3.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
•45000000-7 – prace budowlane,
•45331110-0 – prace dotyczące wykonania instalacji kotłów grzewczych,
•45331100-7 – prace dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania,
•45311100-1 – prace dotyczące okablowania elektrycznego.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
8. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9. Wymagane wadium – 3.000,- PLN.
10. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 17.10.2005r. do godz. 14.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2005r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.
13. Termin związania ofertą – 30 dni.Data publikacji: 2005-09-30


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy
tel. (032)2189366 fax. (032)2189071
ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
”Wykonanie modernizacji kotłowni na paliwo stałe w budynku wielofunkcyjnym OSP Nowe Bojszowy przy ul. Ruchu Oporu 100, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Ruchu Oporu 102 i przyłączenie jej do modernizowanej kotłowni”
(ogłoszenie z dn. 30.09.2005r).

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
P.H.U. „Jabłoński”, ul. Budowlanych 62, 43-100 Tychy

Cena wybranej oferty wynosi: 192.454,65 zł
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl