Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów Powrót

Bojszowy, dn. 29.09.2005r.
Znak sprawy: RTS-3412/2/05


Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:”Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów ”1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej
przekazanie ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach ul.Gaikowa 35
pokój nr10 lub 11 (ewentualnie zostanie ona przesłana pocztą).
3. Zamówienie obejmuje dostawę :
• oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25.000 litrów, w częściach do:
- Gminnego Gimnazjum w Bojszowach,
- Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu,
- Urzędu Gminy w Bojszowach.
3.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
• 2313200-1 – olej lekki.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: od października do grudnia 2005r.
8. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9. Wymagane wadium – brak.
10. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 14.10.2005r. do godz. 14.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2005r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.
13. Termin związania ofertą – 30 dni.


Data publikacji: 2005-09-28


Wynik przetragu:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę:
„PETROL” s-ka z o.o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

Cena wybranej oferty wynosi: 2,50 zł/litr

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl