Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wyposażenie laboratorium diagnostycznego w niezbędne odczynniki i materiały eksploatacyjne (rękawice, igły, pojemniki, probówki itp)Powrót

Miechów 22.09.2005 r.

Gminny O¶rodek Zdrowia z siedzib± w Miechowie, ul. Szpitalna 3 ogłasza

Przetarg nieograniczony na: wyposażenie laboratorium diagnostycznego w niezbędne odczynniki i materiały eksploatacyjne (rękawice, igły, pojemniki, probówki itp.).

W postępowaniu brak jest możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia – 1 miesi±c od daty podpisania umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odebrania w GOZ Miechów ul. Szpitalna 3 odpłatnie za 30 zł .
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Anna Lepiarczyk, tel.( 041) 38-20-297
w godz. 730 do 1500.
Oferty należy składać do dnia 20.10.2005r do godz. 1100 w siedzibie zamawiaj±cego,
III piętro, pokój 321 lub przesłać na adres zamawiaj±cego.
Otwarcie ofert 20.10.2005 r. o godz. 12 00 w siedzibie Zamawiaj±cego pokój 320.
W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data publikacji: 2005-09-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl