Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa opału ( węgla-orzech,gruby I,II , koksu) w sezonie grzewczym 2005/2006rPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający : Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie os. Sikorskiego 15A
1.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie os. Sikorskiego tel.(041 38305-97, fax (041) 38305-97 zwany dalej Zamawiającym , zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym w dniu 12 październik 2005r na :

„ Dostawę opału ( węgla-orzech,gruby I,II , koksu) w sezonie grzewczym 2005/2006r.

2.Zamówienie obejmuje wykonanie :
Dostawę opału ( węgla-orzech,gruby ) o parametrach – granulacja od 48 - 80 w ilości 120 ton
Dostawę koksu w ilości 15 ton

3. Zamówienie należy zrealizować w terminie :
● rozpoczęcie - październik – 30 ton
· listopad – 30 ton
· grudzień – - 20 ton
· styczeń 20 ton + 15 ton koksu
· luty - marzec -20 ton

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat szkoły
Uprawnieni do kontaktów z Oferentami :
Sylwia Sobecka
Tel. ( 041) 38305-97

5. Oferty należy składać w opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę opału ( węgla-orzech,gruby, koksu ) w sezonie grzewczym 2005/2006” w siedzibie zamawiającego / sekretariat szkoły /

Termin składania ofert upływa dnia 12 października 2005r. o godz. 10 ºº
Otwarcie ofert dnia 12 października 2005r. o godz. 12ºº w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły.


6. Ocena ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
1. Cena - 100%
Kryterium „ cena” . Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów
( 100) kolejna oferta otrzyma ilość punktów odpowiadającą ilorazowi oferty cenowo najniższej do ceny danej oferty – sposób oceny minimalizacja .

7. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci , nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Miechów, 21.09.2005r.

Data publikacji: 2005-09-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl