Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 309630 PLNPowrót

IOGK.340-6/2005


OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego


WÓJT GMINY NIED¬WIED¬, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. LIMANOWSKI, tel. 3317 002, fax. 3317 002, we. 321, www.niedzwiedz.iap.pl , gmina@niedzwiedz.iap.pl , Regon 000550019 NIP 737-11-52-618 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego w wysoko¶ci 309 630 złotych na zadanie inwestycyjne pod nazw± „BUDOWA CHODNIKÓW W CENTRUM WSI PORĘBA WIELKA JAKO I ETAP INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ”. (CPV: 66.13.00.00)

1. Przedmiot zamówienia i terminy realizacji:
1. Kwota kredytu krótkoterminowego 309 630 złotych,
2. oprocentowanie kredytu wg stawki WIBOR 1-m-c ( dla celów ofertowych stawka WIBOR z dnia 31.08.2005 r.
3. Uruchomienie kredytu w dniu 31 paĽdziernika 2005 roku w jednej transzy
4. spłata kapitału w jednej racie do 30 grudnia 2005 roku z możliwo¶ci± wczesniejszej spłaty kredytu bez pobierania dodatkowej prowizji.
5. spłata odsetek co miesi±c – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesi±ca,
6. zabezpieczenie kredytu- weksel in blanco,
7. Ľródło spłaty kredytu – umowa o dofinansowaniu z dnia 09.08.2005 r. Nr VIII/398/SW/2247/05 z Samorz±dem Województwa Małopolskiego – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzitwa kulturowego”.

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani czę¶ciowych.

3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) -100 %

4. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odebrać w siedzibie
zamawiaj±cego, lok.:6 lub za zaliczeniem pocztowym.

5. Uprawniona do kontaktów z oferentami – Anna Wierzbicka tel 3317 002 wew.326, w godz.: 8-14.

6. Oferty należy skladać w siedzibie zamawiaj±cego, pok. 9.

7. Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2005 roku o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nast±pi dnia 13.10.2005 roku o godzinie 09:15 w sali narad Urzędu Gminy
NiedĽwiedĽ (budynek Domu Kultury w NiedĽwiedziu na parterze – Rynek).

8. Termin zwi±zania ofert± wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.

9. Wadium nie wymagane.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, działaj±cy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. nr 72, poz. 665, z póĽn. zmianami) oraz spełniać warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data publikacji: 2005-09-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl