Portal Piatek - 20 maja 2022 Bazylego, Bernardyna, Krystyny      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w MiechowiePowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Konopnickiej 13, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie.”

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ilości 100 ton.” Wspólny słownik zamówień CPV 10121000-7

Zamówienie obejmuje:
Dostawę węgla ORZECH II do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie w ilości 100 ton transportem wykonawcy o następujących parametrach:
a. wartość opałowa: min 28 000kJ/kg
b. zawartość popiołu: max 5%
c. zawartość siarki: max 0,6%

Termin wykonania zamówienia:
Dostawa węgla do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
- termin pierwszej dostawy – 45 ton: do 15 października 2005r.
- termin drugiej dostawy – 55 ton: do 20 stycznia 2006r

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
· w zakresie proceduralnym i merytorycznym:
1 mgr Krzysztof Świerczek (041) 383 12 59
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły do dnia 2005-10-06 do godz. 9:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) – minimalizacja 100%
Miechów dnia: 2005-09-20


Data publikacji: 2005-09-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl