Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w MiechowiePowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Konopnickiej 13, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie.”

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ilo¶ci 100 ton.” Wspólny słownik zamówień CPV 10121000-7

Zamówienie obejmuje:
Dostawę węgla ORZECH II do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie w ilo¶ci 100 ton transportem wykonawcy o następuj±cych parametrach:
a. warto¶ć opałowa: min 28 000kJ/kg
b. zawarto¶ć popiołu: max 5%
c. zawarto¶ć siarki: max 0,6%

Termin wykonania zamówienia:
Dostawa węgla do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie
- termin pierwszej dostawy – 45 ton: do 15 paĽdziernika 2005r.
- termin drugiej dostawy – 55 ton: do 20 stycznia 2006r

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w sekretariacie szkoły.
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami s±:
· w zakresie proceduralnym i merytorycznym:
1 mgr Krzysztof ¦wierczek (041) 383 12 59
Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, w sekretariacie szkoły do dnia 2005-10-06 do godz. 9:00.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) – minimalizacja 100%
Miechów dnia: 2005-09-20


Data publikacji: 2005-09-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl