Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa budynku i placów dla potrrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w LaskowejPowrót

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 197 z dnia 2005.09.08
POZYCJA 46434

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Laskowa: rozbudowa budynku i placów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Laskowa, do kontaktów: Jan Orzeł, Joanna Jędrzejek - Karteczka, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76, e-mail: laskowa@gminy.pl, www.laskowa.gmina.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa budynku i placów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Planowana rozbudowa istniejącego obiektu Ośrodka Zdrowia ma na celu ułatwienie pacjentom komunikacji pionowej między kondygnacjami w tym ośrodku, rozbudowa obiektu polega na dobudowie do istniejącego budynku od strony wschodniej niezależnej klatki schodowej dostosowanej do obowiązujących warunków technicznych dla obiektów Służby Zdrowia. Klatkę schodową zaprojektowano w sposób umożliwiający w przyszłości umieszczenie w duszy między biegowej schodów podnośnika dla osób niepełnosprawnych (winda), natomiast istniejąca klatka schodowa wewnątrz budynku zostanie przebudowana - po wyburzeniu płyt biegowych powstaną w ich miejscu dwa nowe pomieszczenia: na parterze punkt rejestracji, a na piętrze dodatkowe pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia ośrodka po przebudowie będzie wynosić:

powierzchnia zabudowy- 208m2

powierzchnia całkowita - 412m2

powierzchnia użytkowa - 276m2

kubatura - 1517m3

klasa odporności ogniowej: C

Projektowana część obiektu Ośrodka Zdrowia w kształcie kwadratu o wymiarach maksymalnych zewnętrznych: szerokość 5,72 m, długość 6,01m, wysokość 7,67m.

Rozbudowa odbywać się będzie w kierunku wschodnim istniejącego obiektu w miejscu gdzie obecnie zlokalizowane jest wejście do budynku. Obiekt powiększy się o projektowaną klatkę schodową. W miejscu gdzie wyburzone zostaną schody powstaną dwa nowe pomieszczenia

1. na parterze - punkt rejestracji pacjentów o powierzchni 7,68m2

2. na piętrze - pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 7,68m2

Dodatkowo, na obydwu kondygnacjach powstaną hole o pow. 3,62 m2 i w projektowanej części pomieszczenia: komunikacja pierwsza o powierzchni 15,84 m2 oraz dwie komunikacje o powierzchni 9,80 m2.

Na parterze i piętrze w obrębie rozbudowy projektuje się również zmianę wymiarów okiennych i drzwiowych..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Laskowa.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.50.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60.000 EURO.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 20.11.2005; data zakończenia: 30.06.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 3000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 28.10.2005, cena - 24.40.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31.10.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 31.10.2005, godzina 12:00, sala konferencyjan Urzędu Gminy w Laskowej.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

2) Data wysłania ogłoszenia: 01.09.2005.


Data publikacji: 2005-09-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 241.038,00
Cena najdrozszej: 263.231,08


Przedisębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji "LIM-BUD-EXP" Limanowa , ul. J.Pawła II 19


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl