Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup serweraPowrót

Bojszowy, 16.09.2005r.Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:
”Zakup serwera”
1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach ul. Gaikowa 35 (sekretariat) lub pocztą albo drogą elektroniczną po wcześniejszym pisemnym lub fax-em złożeniu wniosku o jej przekazanie – nie później niż do dnia 30 września br.
3. Zamówienie obejmuje dostawę serwera.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.
8. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9. Wymagane wadium – 400,- PLN.
10. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 7 października 2005r. do godz. 14.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października br. o godz.14.30 w siedzibie zamawiającego.
13. Termin związania ofertą – 30 dni.


Data publikacji: 2005-09-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 31.720,00 brutto
Cena najdrozszej: 37.612,60 zł. brutto (oferta odrzucona)


Centrum Komputerowe Planeta
Marcin Dejas
ul. Filaretów 21
43-100 Tychy
Cena: 31.720,00zł brutto © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl