Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rokowania na sprzedaż działek nr 313/8 i 313/9 w obrębie Nadolic WielkichPowrót

Czernica, dnia 12 września 2005r.
L.dz. 0621/36/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym. na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla których prowadzona jest KW 25925
Przedmiotem rokowań są :
- działka nr 313/8, 313/9 o pow. ogółem 1,6059 ha
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 195 090 zł netto ( słownie : sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych netto )
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem P1 stanowiącym obecnie tereny użytków rolnych kl. IV -projektowane do zagospodarowania jako tereny budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą, o uciążliwości ograniczonej do granic działek. Dopuszczalna zabudowa 35% powierzchni działki – pozostały teren przeznaczony jest pod zieleń, drogi gospodarcze i parkingi. Działki położone w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. Nieruchomości położone na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy drogami powiatowymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działek jest bardzo korzystne. Obecnie brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia. Gmina Czernica w terminie do 31 grudnia 2005r. do granic działek wykona sieć wodociągową.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 października 2005r.o godz. 9,00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a/ wniesienie zaliczki
b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach
Zaliczkę w wysokości – 20 000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3. Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 11 października 2005r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż działek nr 313/8, 313/9 , obręb Nadolice Wielkie „ w terminie do dnia 11 paźzdziernika 2005r do godz. 14.00 w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwośc rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40% ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie późzniej niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należnośc rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 1 578 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Czernica, dnia 12 września 2005r.
L.dz. 0621/36/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym. na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica - dla których prowadzona jest KW 25925
Przedmiotem rokowań są :
- działka nr 313/8, 313/9 o pow. ogółem 1,6059 ha
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 195 090 zł netto ( słownie : sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych netto )
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem P1 stanowiącym obecnie tereny użytków rolnych kl. IV -projektowane do zagospodarowania jako tereny budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą, o uciążliwości ograniczonej do granic działek. Dopuszczalna zabudowa 35% powierzchni działki – pozostały teren przeznaczony jest pod zieleń, drogi gospodarcze i parkingi. Działki położone w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. Nieruchomości położone na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy drogami powiatowymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działek jest bardzo korzystne. Obecnie brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia. Gmina Czernica w terminie do 31 grudnia 2005r. do granic działek wykona sieć wodociągową.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 października 2005r.o godz. 9,00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a/ wniesienie zaliczki
b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach
Zaliczkę w wysokości – 20 000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3. Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 11 października 2005r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż działek nr 313/8, 313/9 , obręb Nadolice Wielkie „ w terminie do dnia 11 paźzdziernika 2005r do godz. 14.00 w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwośc rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40% ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie późzniej niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należnośc rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 1 578 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Data publikacji: 2005-09-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl