Portal Niedziela - 17 pazdziernika 2021 Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi gminnej w osiedlu LubańskiePowrót

Znak: 6510/14/05
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie pn.
„Odbudowa drogi gminnej w osiedlu Lubańskie w Ochotnicy Dolnej”

12) nazwa (firmę) i adres zamawiającego;
* Wójt Gminy Ochotnica Dolna 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160
13) określenie trybu zamówienia;
* przetarg nieograniczony
14) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;
* Specyfikacja jest dostępna w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10 (bądź w inny przewidziany ustawowo sposób) w cenie 0,00 zł., koszt powielenia i przesłania 24,40 zł.
15) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
* Przedmiotem zamówienia jest odbudowa warstwy jezdnej i podbudowy dogi gminnej
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
16) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
17) termin wykonania zamówienia;
* Pożądany termin wykonania robót: październik - 18 listopad 2005 r.
18) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
* W postępowaniu mogą brać udział Oferenci spełniający wymogi SIWZP oraz spełniający warunki § 22.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 powołanej ustawy
19) informację na temat wadium;
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys Euro, wadium nie będzie wymagane
20) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
* cena – 90%
* warunki gwarancji – 10%
21) miejsce i termin składania ofert;
* Oferty należy składać do dnia 26 września 2005 r. do godziny 945 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 17
* Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2005 r. o godzinie 1000 w p. 19 (sala obrad) Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej
22) termin związania ofertą.
* Z uwagi na szacunkowy koszt zadania poniżej 60 tys. Euro termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

Dodatkowe informacje uzyskać można u:
Krzysztof Ligęza, Tadeusz Kudłacz
Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej p. 10, faks 18/ 26 24 691


Data publikacji: 2005-09-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl