Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnychPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych
ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2005„

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2005„

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 420 453,00 zł na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2005 (okres spłaty kredytu 5 lat).

CPV 66130000-3

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia listopad 2005 – 31 grudzień 2010 rok.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający wymaga składanie wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) w godzinach od. Godz. 800 do godz. 1500, nie później niż do dnia 2005.10.20 do godz. 1100, w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, w pokoju nr 14.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 05.09.2005 r.


Data publikacji: 2005-09-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 175.633,01 zł
Cena najdrozszej: 213.622,42 zł


Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
ul. Piłsudskiego 5
34-200 Sucha Beskidzka

Marża Banku - 0,05%
Łączna wysokość wszelkich opłat i prowizji od udzielonego kredytu - 0,10%
Sumaryczny koszt kredytu 178.459,68 zł.

Bank przedstawił ofertę z najniższym sumarycznym kosztem kredytu z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl