Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynno¶ć!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowo¶ci LaskowaPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
o warto¶ci szacunkowej pow. 60.000 EURO
(BZP. z dnia 25.08.2005, Nr 185, poz. 43676)


GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:


„Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w miejscowo¶ci Laskowa”

Wspólny Słownik Zamówień: 45212221-1
Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2005-10-26, data zakończenia: 2005-12-15
Termin zwi±zania ofert±: 60 dni
Wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł)

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 36.60 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
·w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.
·w zakresie merytorycznym:
1 Jan Orzeł - Inspektor tel. (018) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-10-11 do godz. 09:00.


Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%Laskowa dnia: 2005-08-26Data publikacji: 2005-08-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 557.069,32
Cena najdrozszej: --


Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji "LIM-BUD-EXP"
ul. Jana Pawła II 19
34-600 Limanowa © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl