Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
BUDOWA MONOLITYCZNEGO ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO WODY PITNEJ Z ROBOTAMI SANITARNYMI W SŁOPNICACHPowrót

IGK.341-13/05 Słopnice, 2005-08-26

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia: Budowa monolitycznego zbiornika żelbetowego wody pitnej wraz z robotami sanitarnymi w Słopnicach

1) Nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy Słopnice Słopnice 911 34-615 Słopnice www.slopnice.pl gmina@slopnice.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w Urzędzie Gminy Słopnice pokój Nr 13 lub za zaliczeniem pocztowym cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia -10 zł.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: budowa zbiornika II-komorowego - 100 m3 technologia zbiornika Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych kod CPV - 45231300-8, 45232150-8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15.11.2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) spełniają warunki zawarte w SIWZ

8) Informacja na temat wadium: wadium - 3 000,00 zł. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 90
Warunki gwarancji 10

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Słopnice 34-615 Słopnice 911 do dnia 2005-09-12 do godz. 10:00 pokój nr - 4

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w Urzędzie Gminy Słopnice 34-615 Słopnice 911
Pokój nr – 14, godz. 10:15

12) termin związania ofertą 30 dni, tj. do dnia 2005-10-12Data publikacji: 2005-08-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 178 843, 39 zł
Cena najdrozszej: 186 429, 13 zł


PUB "BUDREM" Sp z o.o.
34-600 Limanowa © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl