Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy O¶więcimPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy O¶więcim.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233226-9

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2005-10-14

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, czę¶ciowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym - inspektor GRAŻYNA KOLASA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2005-09-09 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2005-09-09 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiaj±cego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2005-08-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej ul. Błękitna w sołectwie Zaborze

Wybrano ofertę:
EUROVIA POLSKA SA Mysłowice
41-400 Mysłowice, ul. sosnowiecka 11
Oddział 43-382 bielsko-Biała, ul. Regera 81
Cena oferty: 57.729.70 złotych (brutto)

--------------------------------------------------------------------
Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej ul. Krokusowa w sołectwie Poręba Wielka

Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
32-300 Olkusz
Al.Tysi±clecia 3
Cena oferty: 85.001,97

--------------------------------------------------------------------
Zadanie nr 3:Remont drogi gminnej ul. Rabatkowa w sołectwie Rajsko

Wybrano ofertę:
EUROVIA POLSKA SA Mysłowice
41-400 Mysłowice, ul. sosnowiecka 11
Oddział 43-382 Bielsko-Biała ul. Regera 81
Cena oferty: 20.231,15 złotych (brutto)

--------------------------------------------------------------------
Zadanie nr: 4 Remont drogi gminnej ul. Przecznica w sołectwie Grojec

Wybrano ofertę:
EUROVIA POLSKA SA Mysłowice
41-400 Mysłowice, ul. sosnowiecka 11
Oddział 43-382 Bielsko-Biała ul. Regera 81
Cena oferty: 84.416,62 złotych (brutto) © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl