Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Doboszowicach i Sosnowej w gminie Kamieniec ZąbkowickiPowrót

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 23.08.2005 r.


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) oraz Zarządzenia Nr 105/04 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających tryb postępowania przy podejmowaniu działań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane, które były ujęte w wykazach wywieszonych na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie przez okres 21 dni tj. od dnia 07 lipca 2005 r. do dnia 28 lipca 2005 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH :

1. Nieruchomość położona w obrębie Doboszowice, gmina Kamieniec Ząbkowicki w granicach działki nr 229/6 o powierzchni 0.2654 ha (RIV b – 0.2654 ha), poz. rej. G. 150, AM – 3, zapisana w księdze wieczystej Nr KW – 42810.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na
rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 3.020,00 zł (słownie:
trzy tysiące dwadzieścia złotych).
Minimalne postąpienie wynosi – 40,00 zł (słownie: czterdzieści
złotych).
Wadium wynosi – 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych).

2. Nieruchomość położona w obrębie Sosnowa, gmina Kamieniec Ząbkowicki w granicach działki nr 96/2 o powierzchni 0.1083 ha (Ps IV – 0.0167ha, Ps VI – 0.0916 ha), poz. rej. G. 61, AM – 1, zapisana w księdze wieczystej Nr KW – 52210.
Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do dnia 01 września 2005 r. Jest wolna od zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 1.597,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).
Minimalne postąpienie wynosi – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
Wadium wynosi – 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).
3. Nieruchomości położone w obrębie Doboszowice, gmina Kamieniec Ząbkowicki w granicach działek nr 523 o powierzchni 0.4992 ha (Ps IV – 0.4992 ha) i 524 o powierzchni 0.4192 (Ps IV – 0.4192 ha) poz. rej. G. 150, AM – 2, zapisane w księdze wieczystej Nr KW – 42810.
Nieruchomości są obciążone umową dzierżawy do dnia 01 września 2005 r. Są wolne od zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 7.209,00 (słownie: siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych).
Minimalne postąpienie wynosi – 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
Wadium wynosi – 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania : brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Aktualnie nieruchomości wymienione w pkt 1- 3 zagospodarowane są na cele rolnicze.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

o godz. 10oo dla nieruchomości wymienionej w pkt 1,
o godz. 1100 dla nieruchomości wymienionej w pkt 2,
o godz. 1200 dla nieruchomości wymienionej w pkt 3,

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod rygorem utraty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. Wpłacenie wadium ( w gotówce ) w wysokości określonej w pkt 1 - 3 nie później niż do dnia 03 października 2005 roku na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002.
2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
4. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych,
5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.
W/w dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Nieruchomości podlegają pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych : nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie, w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie prowadzi osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Oznaczenie użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.
Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych ponosi nabywca.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Gminy na dzień przed zawarcia aktu notarialnego.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 11 lub pod nr telefonu
( 074 ) 8 162 – 029 lub 8 162 – 016.Data publikacji: 2005-08-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl