Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pomianowie GórnymPowrót

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz zarządzenia nr 105/04 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających tryb postępowania przy podejmowaniu działań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza rokowania na sprzedaż
niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym opow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 305,8 m² i kubaturze 2050 m³, stopień zużycia 70 % . Nieruchomość położona jest w miejscowości Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr Kw- 53 140.
Uzbrojenie terenu – energia elektryczna dostępna z linii napowietrznej nn..
Nieruchomość położona jest w odległości 200 m od zbiorników wodnych „Topola” i „Kozielno” przy drodze wojewódzkiej Ząbkowice Śl. – Paczków.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki ww. nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, usługowe i turystyczne.
Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono przetargi:
- I przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 11 maja 2005 r.
- II przetarg odbył się 12 lipca 2005 r.
Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi – 15.900,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2005 r. o godz. 10°° w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest :
1. wpłacenie zaliczki (w gotówce) w wysokości 795,00zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) najpóźniej do dnia 29 września 2005 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. 0/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002,
2. zgłoszenie udziału w rokowaniach , które należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 30 września 2005 r. do godz. 14 °° w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 10.
Zgłoszenie powinno zawierać:
a/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym
jest osobą prawną lub inny podmiot;
b/ datę sporządzenia zgłoszenia;
c/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń
d/ proponowana cenę i sposób jej zapłaty;
e/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
f/ do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

3. zakwalifikowanie osoby do ustnej części rokowań
4. złożenie przed częścią ustną rokowań oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o rokowaniach, warunkach rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
5. uczestnicy przystępujący do rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki
6. złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań , który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zaliczona zostanie na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia rokowań .
Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która ustalona została jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży tej nieruchomości.
Cena nieruchomości płatna jest zgodnie z ustaleniami w rokowaniach .
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 11 lub pod nr telefonu 074/8162016 lub 074/8162029 .


Data publikacji: 2005-08-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl