Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Urzędu Gminy i Miasta w MiechowiePowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Urzędu Gminy i Miasta
w Miechowie.”

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Urzędu Gminy
i Miasta w Miechowie w ilości 120 ton.” Wspólny słownik zamówień CPV 10121000-7

Zamówienie obejmuje:
Dostawę węgla ORZECH II do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w ilości 105 ton oraz do budynku Ośrodka Zdrowia w Nasiechowicach k/Miechowa w ilości 15 ton transportem wykonawcy
o następujących parametrach:
a. wartość opałowa: min 28 000kJ/kg
b. zawartość popiołu: max 5%
c. zawartość siarki: max 0,6%

Termin wykonania zamówienia:
Dostawa węgla do kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie
- termin pierwszej dostawy - 40ton: do 10 października 2005r.
- termin drugiej dostawy - 40ton: grudzień 2005r.
- termin trzeciej dostawy - 25ton: luty 2006r.
Dostawa węgla do kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia Nasiechowicach k/Miechowa
- termin pierwszej dostawy - 5ton: do 10 października 2005r.
- termin drugiej dostawy - 5ton: grudzień 2005r.
- termin trzeciej dostawy - 5ton: luty 2006r.

Wadium: 1000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 61
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Zdzisław Kustosz – insp. wydz. O.G. tel. (041) 383 00 40 wew. 35
· w zakresie merytorycznym:
1 mgr Alicja Pachoł – insp. wydz. O.G. tel. (041) 383 00 40 wew. 45
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 51 do dnia 2005-09-12 do godz. 9:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) – minimalizacja 100%

Miechów dnia: 2005-08-23


Data publikacji: 2005-08-24

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2005/06 dla Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.”
Znak sprawy: ZP/26/2005
Data przetargu 12.09.2005r.

Wybrano ofertę:numer oferty 3 firma (nazwa): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EDEL”adres: 32-096 Prandocin,za cenę: netto: 38760,00zł, VAT: 22%, kwota brutto: 47287,20zł

Miechów dn. 15.09.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl