Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na udzielenie kredytuPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 O¦WIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. O¦WIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na
udzielenie kredytu.

Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2005-12-31 roku

Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Wadium: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysi±ce osiemstet złotych 00/100zł

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, czę¶ciowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za cenę 100,00 złotych brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami s±:
1. w zakresie proceduralnym - inspektor GRAŻYNA KOLASA oraz AGATA GRZEBINOGA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: (033) 844-18-66
2. w zakresie merytorycznym - inspektor mgr JACEK SOBOŃ, tel. (033) 842-45-52

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2005-09-12 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2005-09-12 o godzinie 10:45 w siedzibie zamawiaj±cego


W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniaj±cych warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2005-08-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Bank Ochrony ¶rodowiska S.A. Oddział w Krakowie
31-110 Kraków
ul. Piłsudskiego 23
Cena oferty - 144.241,07 złotych


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl