Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa drogi dojazdowej do pól w Zagorzycach, długo¶ci 800 mb.Powrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Budowa drogi dojazdowej do pól w Zagorzycach, długo¶ci 800 mb.
Zakres robót:
1.Wykonanie robót ziemnych – 45 m3
2. Wykonanie koryta na całej szeroko¶ci jezdni głęboko¶ci 20 cm – 2.400 m2
3. Wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zagęszczeniu –20 cm
–2.400 m2
4. Wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego, warstwa górna, po zagęszczeniu – 15 cm
- 2.400 m2

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, zakończenie 15.10.2005 r.
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni
Wadium: 1000.00 zł (słownie: jeden tysi±c 00/100 zł)
Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 24,40 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 68
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Jolanta Okrzes - Naczelnik Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew. 43.
· w zakresie merytorycznym:
1 inż. Henryk Jamroży – Inspektor Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 51 do dnia 08.09.2005 r. do godz. 8.30
Otwarcie ofert w dniu 08.09.2005 r. godz.. 9.00 w siedzibie Zamawiaj±cego.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%

Miechów dnia: 16.08.2005 r.


Data publikacji: 2005-08-22

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa drogi dojazdowej do pól w Zagorzycach, długo¶ci 800mb
Znak sprawy: ZP/23/2005
Data przetargu 08.09.2005r.

Wybrano ofertę:numer oferty 2 firma (nazwa): Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Stanisław Kozieładres: Orłów 39a, 32-090 SłomnikiZa cenę: netto: 47737,00zł, VAT: 22%, kwota brutto: 58239,14zł

Miechów dn. 14.09.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl