Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa i modernizacja drogi Bukowska Wola Parcela I, długo¶ci 300 mbPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Przebudowa i modernizacja drogi Bukowska Wola Parcela I, długo¶ci 300 mb.

Zakres robót:
1. Wyrównanie istniej±cej podbudowy żużlem sortowanym grub. 10 cm po zagęszczeniu – 126 m3
2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubo¶ci 4 cm /warstwa ¶cieralna/ – 1.200 m2
3. Mechaniczne plantowanie poboczy szeroko¶ci 0,50 mb – 300 m2

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, zakończenie 10.10.2005 r.
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni
Wadium:1.000,00 zł (słownie: jeden tysi±c 00/100 zł)
Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 24,40 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 68
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 mgr Jolanta Okrzes - Naczelnik Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew. 43.
· w zakresie merytorycznym:
1 inż. Henryk Jamroży – Inspektor Wydz. T.I. tel. (041) 383 00 40 wew.51

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 51 do dnia 08.09.2005 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert w dniu 08.09.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%
Miechów dnia: 16.08.2005 r.


Data publikacji: 2005-08-22

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa i modernizacja drogi Bukowska Wola Parcela I, długo¶ci 300 mb
Znak sprawy: ZP/25/2005
Data przetargu 08.09.2005r.

Wybrano ofertę:numer oferty 1 firma (nazwa): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.adres: Ul. Racławicka 41b, 32-200 MiechówZa cenę: netto: 30632,52zł, VAT: 22%, kwota brutto: 37371,67zł

Miechów dn. 14.09.2005r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl