Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w ŚwidnikuPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na zamówienie o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
prowadzone w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177)

1)NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; Gmina Łukowica – Urząd Gminy w Łukowicy
34-606 Łukowica 334 pow.Limanowa, woj.małopolskie tel./fax 018 3335 021, e-mail: gmina lukowica.iap.pl, www.lukowica.iap.pl

2)OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA; Zamówienie prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego.

3)OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
A TAKŻE JEJ CENĘ, JEŻELI JEJ UDOSTĘPNIENIE JEST ODPŁATNE;
Specyfikację Istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w siedzibie Zamawiającego
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest :
Alina Urbaniak pokój nr 7 tel./fax (018) 333-50-21
Specyfikację przekazuje się pocztą lub wydaje na wniosek wykonawcy. Specyfikacja jest płatna-10 zł.

4)OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH;
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadania: „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świdniku” . kod CPV 45450000-6.
Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego zwanych dalej „specyfikacją” wraz z załącznikami.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5)INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ;
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;
Wymagany okres wykonania : w okresie od podpisania umowy do 15 października 2005 roku.

7)OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
Zamawiający sprawdzi spełnienie przez wykonawców wymogów określonych w Prawie Zamówień Publicznych,
specyfikacji a pod uwagę będą brane oferty zawierające żądane w specyfikacji dokumenty i oświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8) INFORMACJE NA TEMAT WADIUM;
Ze względu na wartość zamówienia wadium nie pobiera się.

9)KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Kryterium jest cena – 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

10)MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT;
Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego adres : Urząd Gminy w Łukowica , 34-606 Łukowica 334 pokój nr 6 w kopercie, /opakowaniu/ z napisem: :
„Oferta – na : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świdniku”
w terminie do 06.09.2005 do godz. 10,00 , otwarcie ofert o godz. 10,15 - w sali obrad , pokój nr 0
Ofertę można wysłać pocztą. Oferty które nie wpłyną do zamawiającego w oznaczonym czasie nie będą rozpatrzone.

11)TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Data publikacji: 2005-08-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 41 397,97 zł netto
Cena najdrozszej: 48 634,82 zł netto


"KAM-BUD" Tomasz Kościółek
33-326 Mogilno, Paszyn 230

cena:

41 397,97 zł netto
9 107,55 zł VAT (22%)
50 505,52 zł brutto


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl