Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi rolniczej "Wilczkówka - Góry" w miejscowo¶ci LaskowaPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Przebudowa drogi rolniczej "Wilczkówka - Góry" w miejscowo¶ci Laskowa
Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2005-10-07
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni
Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 12.20 zł (z VAT)
można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - tel. ( 018) 3333068.
· w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-08-29 do godz. 09:30.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%
Laskowa dnia: 2005-08-11


Data publikacji: 2005-08-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 27486,60
Cena najdrozszej: 37684,58


Zmechanizowan Roboty Ziemne - Józef Hołyst
- Krosna 34
34-603 Ujanowice


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl