Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi rolniczej "Zagroda" w miejscowo¶ci KrosnaPowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Przebudowa drogi rolniczej "Zagroda" w miejscowo¶ci Krosna
Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2005-10-07
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 12.20 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 9

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
·w zakresie proceduralnym: Joanna Jędrzejek- Karteczka - tel. ( 018) 3333068.
· w zakresie merytorycznym: Marek Greń - tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2005-08-29 do godz. 09:00.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Laskowa dnia: 2005-08-11


Data publikacji: 2005-08-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 42.387,68
Cena najdrozszej: ---


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "LIMDROG" Sp. z o.o.
Regon: 492003684
M. B. Bolesnej 87
34-600 Limanowa
Powiat limanowski
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 3372392
Fax: 018 3373672
Cena oferty: 42.387,68 w tym VAT 7.643,68

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl