Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi rolniczej „Żmije” w Tarnawie DolnejPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn.
„Remont drogi rolniczej „Żmije” w Tarnawie Dolnej”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont drogi rolniczej „Żmije” w Tarnawie Dolnej”

Kody i oznaczenia CPV :
45233142-6 roboty w zakresie napraw dróg

W zakres prac wchodzą następujące roboty :
- wykonanie koryta drogi w gruncie kat. IV w ilości 1000 m2
- wykonanie podbudowy żwirowej średniej grubości 15 cm wraz z zaklinowaniem (kliniec kamienny) w ilości 4.270 m2
- wykonanie rowu w gr. kat III 600 mb
- wykonanie przepustów z rur betonowych fi 40 w ilości 40,00 mb
- wykonanie nasypu z dowozem gruntu z odległości 1 km w ilości 95 m3

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 25.09.2005 r.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) w godzinach od. Godz. 800 do godz. 1500, nie później niż do dnia 2005.08.25 do godz. 1030, w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach, 34-210 Zembrzyce 540, w pokoju nr 14.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 09.08.2005 r.


Data publikacji: 2005-08-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 43.554,00 zł brutto
Cena najdrozszej: 43.554,00 zł brutto


Przedsiębiorstwo
"BUDRóG" Stefan Kaczmarczyk
Zawoja 1205
34-222 Zawoja

Wykonawca przedstawił jedyną ofertę spełniającą wymogi Zamawiającego.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl