Portal Środa - 22 wrzesnia 2021 Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy OświecimPowrót

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY, 32-600 OŚWIĘCIM, ZAMKOWA 12 , woj. MAŁOPOLSKIE, pow. OŚWIĘCIMSKI, tel. 33 844-18-66, fax. 33 844-15-68, www.oswiecim-gmina.pl, gmina@oswiecim-gmina.pl, REGON: P000540469, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233226-9

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2005 roku

Termin związania ofertą: 30 dni

Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych, częściowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100 %

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, II piętro, pokój 21.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami są:
1. w zakresie proceduralnym i merytorycznym - inspektor GRAŻYNA KOLASA, e-mail: zp@oswiecim-gmina.pl ,
tel.: 33 (prefix) 844-18-66 wew. 24.

Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiajacego, lok. 21.

Termin składania ofert upływa dnia 2005-08-23 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2005-08-23 o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 30 - sala sesyjna.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 Nr 19, poz. 177), spełniających warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacji: 2005-08-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informujemy, iz na podstawie art. 93 ust. w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) Zamawiający był zobowiązany uniewanić postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Oświęcim.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl