Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr. 1 w Szczawnicy o salę gimnastycznąPowrót

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr. 1 w Szczawnicy o salę gimnastyczną”

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiającego; 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyjątkiem sobót w godz. od 8-ej do 14-tej.

Odpłatność za specyfikację nie będzie pobierana.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Józef Mrugała tel. (018) 2622203 wew.31

Termin wykonania zamówienia : październik 2005 roku - 31 październik 2006 roku
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Wadium jest wymagane w wysokości 12.544,00 zł w formach przewidzianych w art.45 ust.6 Prawa zamówień publicznych.

Wymagane wniesienie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty.

Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 26 września 2005 roku do godziny 11-tej


Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2005 r
o godzinie 12-tej w siedzibie Zamawiającego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.6

Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż.Józef Mrugała


Data publikacji: 2005-08-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl