Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
dowóz uczniów do szkołyPowrót

Wójt Gminy Chełmiec
ogłasza „przetarg nieograniczony”
na
dowóz uczniów na trasach:

Klimkówka - Ubiad - Zespół Szkół w Wielogłowach - Klimkówka
Kurów - Zespół Szkół w Wielogłowach - Kurów
D±browa "Góry" - Zespół Szkół w Wielogłowach - D±browa "Góry"
Na¶ciszowa - Szkoła Podstawowa w Januszowej - Na¶ciszowa
Krasne Potockie - Chomranice Gimnazjum - Szkoła Podstawowa w Klęczanach (koło Domu Kultury w Klęczanach) - Chomranice - Krasne Potockie
Trzetrzewina "Niwy" - Zadziele – Zespół Szkół w Trzetrzewinie

Termin realizacji zamówienia publicznego: 1 wrze¶nia 2005 - 30 czerwca 2006 roku.

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO nie jest wymagane wpłacenie (wniesienie) wadium.

Osob± uprawnion± do kontaktu z oferentami jest pani Alicja Kochmańska – Urz±d Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2 - pokój nr 27 (II piętro), codziennie z wyj±tkiem sobót i niedziel w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon/fax (018) 443-04-61. Odpłatno¶ć za specyfikację istotnych warunków zamówienia – „0”.

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi – postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru ofert:
- cena 100 pkt

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, pokój nr 14 (I piętro), do dnia 17 sierpnia 2005 roku do godziny 12.30.

Otwarcie ofert w obecno¶ci oferentów nast±pi w Urzędzie Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, pokój nr 9 (parter), w dniu 17 sierpnia 2005 o godzinie 13.00.

W przetargu uczestniczyć mog± oferenci spełniaj±cy wymogi:
- okre¶lone w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 60.000 EURO oferentom uczestnicz±cym w postępowaniu nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.


Data publikacji: 2005-07-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl