Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i JeszkowicePowrót

Czernica, dnia 28 lipca 2005r.


L.dz. 341/P-06/2005Inwestycja jest wnioskowana w celu współfinansowania przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Czernica reprezentowana przez Wójta Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej warto¶ci powyżej 60 000 euro na zadanie
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gajków i Jeszkowice

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2007 r.
Termin zawi±zania ofert±: 60 dni od terminu składania ofert.
Wadium: 100 000 PLN
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( cena - 315,00 zł ) można otrzymać w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3, pokój nr 28.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert czę¶ciowych i wariantowych.
Oferty należy składać w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3 , w terminie do dnia 23 .09.2005r. do godz. 9,00
Komisyjne otwarcie ofert nast±pi w dniu 23.09.2005r. o godz. 9.30 w siedzibie zamawiaj±cego ( sala sesyjna nr 19 ).
W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2004r. nr 19, poz. 177) spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w art. 22 ustawy i SIWZ.
Kryteria wyboru i ich znaczenie: Cena – waga 100%
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3,
55-003 Czernica, tel.071/318-01-77 wew. 26 lub fax. 071/318-01-24


Data publikacji: 2005-07-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl