Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż i dostawa książek dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, obejmująca 776 tytułów, o łącznej liczbie egzemplarzy 1569Powrót

znak sprawy : DGO-41-1/05 Miechów, dnia 26. 07. 2005 r.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel
Pl. Kościuszki 7, 32-200 Miechów
woj. małopolskie

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KSIĄŻEK
wg CPV 221 13000-5

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

I. 1 ) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego :

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel
32-200 Miechów, Pl. Kościuszki 7, woj. małopolskie
telefon (041) 38-310-86
faks (041) 38-343-15
poczta elektroniczna (e-mail) : pmbp@miechow.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów :

Maria Słuszniak - tel. (041) 38-310-86 w. 14

I. 2 ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do uzyskania w siedzibie zamawiającego, I piętro, w sekretariacie biblioteki, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 00.
Cena specyfikacji 0 zł.

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1 ) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : sprzedaż i dostawa książek dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, obejmująca 776 tytułów, o łącznej liczbie egzemplarzy 1569

II. 1.3) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych

II. 1.4) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych
II.1.5) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia
uzupełniającego
II. 1.6) Termin realizacji zamówienia
Dostawę należy zrealizować w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

II. 2 ) Wielkość lub zakres zamówienia : wartość zamówienia do 60 000 EURO
SEKCJA III : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1 ) Wymagane wadium : nie wymagane

III. 2 ) Warunki uczestnictwa
III. 2.1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), spełniają warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SEKCJA IV : TRYBY

IV. 1 ) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
IV. 2 ) Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto 100 %

IV. 3 ) Informacje administracyjne :

IV.3.1) Termin i miejsce składania ofert :

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie
32-200 Miechów, Pl. Kościuszki 7, woj. małopolskie lub osobiście : sekretariat biblioteki, I piętro, , od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 00.

termin składania ofert upływa dnia 22. 08. 2005 r. do godz. 10 30

IV.3.2 ) Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

IV. 3.3 ) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert : dnia 22. 08. 2005 r. o godz. 1100, w siedzibie Zamawiającego, w pok. Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów ( piętro)

SEKCJA V : INNE INFORMACJE

V. 1 ) Ofertę proszę przedstawić w formie pisemnej ( w języku polskim ) pod rygorem nieważności.
Na kopercie z ofertą należy umieścić napis ; „Książki - oferta”

V. 2 ) Oferta nadesłana po terminie zostanie odesłana bez otwierania.
V.3) O wynikach postępowania poinformujemy, a oferentowi, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę przedstawimy umowę do podpisu.Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Fihel w Miechowie

mgr Barbara Biernacka


Data publikacji: 2005-07-26

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel
32-200 Miechów, Pl. Kościuszki 7, woj. małopolskie
telefon (041) 38-310-86
faks (041) 38-343-15
poczta elektroniczna (e-mail) : pmbp@miechow.com.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony :
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KSIĄŻEK dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie
wg CPV 221 13000-5

Znak sprawy: DGO-41-1/05
Data przetargu : 22.08.2005 r.

Wybrano ofertę przedstawioną przez : Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. Z o.o. , ul. Podwale 7 00-676 Warszawa
za cenę : 26 526,96 zł
(słownie zł : dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć 96/100 )

Miechów dn. 23 sierpnia 2005r.


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 1
Cena najdrozszej: 1


Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel
32-200 Miechów, Pl. Kościuszki 7, woj. małopolskie
telefon (041) 38-310-86
faks (041) 38-343-15
poczta elektroniczna (e-mail) : pmbp@miechow.com.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na :
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ KSIĄŻEK dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie
wg CPV 221 13000-5

Znak sprawy: DGO-41-2/05
Data przetargu : 31.10.2005 r.


Ilość złożonych ofert - 1
Wybrano ofertę przedstawioną przez : Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. Z o.o. , ul. Podwale 7 00-676 Warszawa - za cenę : 16 408,22 słownie zł : szesnaście tysięcy czterysta osiem 22/100 )


Postępowanie rozstrzygnięto dla 306 tytułów, dla 66 tytułów Wykonawca nie podał ceny, w związku z tym dla tych tytułów postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Miechów dn. 31.10..2005 r. © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl