Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wynajem nieruchomości na terenie Miasta MiechowaPowrót

OGŁOSZENIE O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1. Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów tel.(041) 383-00-40, fax.: (041) 383-23-78 zwany dalej "Wynajmującym" zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym w dniu 23.08.2005r. o godz. 9.00 sala nr 49 UGiM na:
„Wynajem nieruchomości na terenie Miasta Miechowa".
2. Przedmiot przetargu i lokalizacja:
2.1. Lokal użytkowy: Oś. Gen. Sikorskiego 13 ( pawilon handlowo-usługowy )`znajdujący się w
budynku położonym na działce nr. 1958/9
a. opis budynku : budynek zlokalizowany jest w Miechowie na oś. Gen. Sikorskiego (pawilon handlowy )
b. łączna powierzchnia lokalu 867 m2
c. przeznaczenie : działalność usługowo-handlowa
d. termin zagospodarowania budynku : okres 3lat
e. cena najmu (czynsz): cena wywoławcza za wynajem budynku wynosi 15 zł/m2 + 22% VAT
f. inne obciążenia z tytułu najmu :
za wodę zimną i kanalizację w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej – najemca zawrze umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
za energię elektryczną wg. oddzielnego opomiarowania – najemca zawrze umowę na dostarczenie energii elektrycznej z właściwym Rejonem Energetycznym
Szczegółowe informacje dot w/w lokalu można uzyskać w UGIM Miechów pok. 27 I p. Tel. 041 383 00 40 wew. 70.
3. Termin zagospodarowania budynku: wynajem na okres 3 lat.
4. Terminy wnoszenia opłat:
a.) Czynsz do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
b.) Oprócz czynszu najmu Najemca zostanie obciążony podatkiem od nieruchomości w wysokości 13,40 złotych za 1m2 powierzchni użytkowej budynku w stosunku rocznym, oraz 0,46zł za 1m2 od gruntu związanego z działalnością gospodarcza w stosunku rocznym. W poszczególnych latach wysokość stawek podatku może ulec zmianie zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Miechowie.
5. Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
46.800 zł.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2005-08-19. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy nr 49 85910007 0200 0013 8080 0014 lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie ul. Sienkiewicza 25 (I piętro ).
2) W obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu
giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Oferent, który nie wniesie zabezpieczona akceptowalną formą wadium nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu.
Wynajmujący zwróci wadium Oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości.
Przystępując do przetargu należy okazać potwierdzenie wniesienia wadium oraz dokument tożsamości. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
1) odmówi podpisania umowy
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta
6. Kryterium wyboru oferenta: Wybór najkorzystniejszego oferenta o najwyższej zaproponowanej ustnie kwocie stawki czynszowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Sposób oceny: maksymalizacja.
7.Osoba uprawniona przez Wynajmującego do kontaktowania się z oferentami: Piotr Adamus, UGIM pok. 27, tel. 041 3830040 wew. 70, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
8. Zaleca się aby Oferent zapoznał się z warunkami umowy, której wzór można uzyskać UGIM pok. 27, tel. 041 383 00 40, wew. 70, e-mail: ugimmiechow@wp.pl
9.Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 po uprzednim porozumieniu z w/w osobą.

Data publikacji: 2005-07-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl