Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rokowania na zakup działki nr 313/11 w Nadolicach WielkichPowrót

Czernica, dnia 21 lipca 2005r.
L.dz. 0621/27/2005

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 25925

Przedmiotem rokowań jest:
- działka nr 313/11 o pow. 16 045 m2 – cena wywoławcza z I przetargu ustnego nieograniczonego wynosiła – 172 160,00 zł netto ( słownie : sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych netto )
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem P2 stanowiącym obecnie tereny użytków rolnych kl. IV -projektowane do zagospodarowania jako tereny budownictwa związanego z aktywnością gospodarczą, o uciążliwości ograniczonej do granic działki. Dopuszczalna zabudowa 35% powierzchni działki – pozostały teren przeznaczony jest pod zieleń, drogi gospodarcze i parkingi. Dopuszcza się lokalizację drobnego rzemiosła nieuciążliwego z mieszkaniami dla właścicieli warsztatów. Działka położona w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. Nieruchomość położona na skraju wsi poza jej zabudowaniami, pomiędzy drogami powiatowymi w kierunku Jelcza Laskowic i Chrząstawy Małej. Usytuowanie działki jest bardzo korzystne. Obecnie brak wyposażenia działek w sieci uzbrojenia. Gmina Czernica w terminie do 31 grudnia 2005r. do granic działki wykona sieć wodociągową.

Rokowania odbędą się w dniu 23 sierpnia 2005r. o godz. 14.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy
w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a/ wniesienie zaliczki
b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach

Zaliczkę w wysokości 18 000 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych ) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 19.08.2005r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy
w całości ponosi nabywca.
Ponadto w terminie do dnia 19 sierpnia 2005r do godz. 14.00 w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie zgłoszenie do udziału w rokowaniach:
Zgłoszenie pisemne winno zawierać:
- imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 789 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Data publikacji: 2005-07-21
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl