Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej UTP oraz sieci telefonicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Miechów w MiechowiePowrót

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej UTP oraz sieci telefonicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Miechów w Miechowie
Wspólny słownik zamówień CPV 45314310-7
Zamówienie obejmuje:
1. Roboty budowlane - przekucia i zamurowania
2. Roboty instalacyjne - zasilanie z rozdzielni głównej
3. Roboty instalacyjne - rozdzielnia zasilania komputerów
4. Roboty instalacyjne - instalacja sieci zasilania
5. Roboty instalacyjne - rozdzielnia sieci komputerowej i telefonicznej
6. Roboty instalacyjne - instalacje sieci komputerowych i telefonicznych
7. Konfiguracja stacji roboczych PC
8. Pomiary dynamiczne torów kablowych UTP (zarówno komputerowych i telefonicznych)
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje załączony do SIWZ projekt okablowania strukturalnego sieci komputerowej UTP oraz sieci telefonicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Miechów.

Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: po podpisaniu umowy, zakończenie: 31.10.2005 r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 zł)
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 36,60 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 45, 61, 68
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
a: W zakresie proceduralnym:
1. mgr Zdzisław Kustosz – Urząd Gminy i Miasta w Miechowie tel. 041 383 00 40 wew. 35
b: W zakresie merytorycznym:
1. mgr Alicja Pachoł – Urząd Gminy i Miasta w Miechowie tel. 041 383 00 40 wew. 452. mgr Paweł Cencek – Urząd Gminy i Miasta w Miechowie tel. 041 383 00 40 wew. 42, 503. mgr Jacek Król – Urząd Gminy i Miasta w Miechowie tel. 041 383 00 40 wew. 62

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 51 do dnia 2005-08-22 do godz. 09:00, otwarcie ofert 2005-08-22 godz. 09.30
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) - minimalizacja 100%

Miechów dnia: 2005-07-21


Data publikacji: 2005-07-21

Wyniki przetargu:

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
ul. SIENKIEWICZA 25
32 - 200 MIECHÓW

REGON: 000523940 NIP: 659-000-36-97
Telefon: (041) 383 00 40 faks 383 23 78
e-mail: miechow@gminy.pl, Dział ZP ugimmiechow@wp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej UTP oraz sieci telefonicznej i dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie”
Znak sprawy: ZP/21/2005
Data przetargu 29.09.2005r.

Wybrano ofertę:Oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej MICROSTER Sp. z o.o., Ul. Wrocławska 53,30-011 Kraków - za cenę netto: 36054,19zł, VAT: 22%, kwota brutto: 43986,11zł

Miechów dn. 19.09.2005r.


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl