Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup komputera ,drukarki,monitora i UPSPowrót

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o warto¶ci do 60.000 euro na:
”Zakup komputera ,drukarki,monitora i UPS1. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcze¶niejszym pisemnym lub fax-em złożeniu wniosku o jej przekazanie – najpóĽniej do dnia 27.07.2005 ) można odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiaj±cego w Bojszowach ul. Gaikowa 35 pokój nr 8 lub zostanie ona przesłana poczt±.
3. Zamówienie obejmuje dostawę komputera PC 1 szt,drukarki 1szt.,monitora 1 szt.,i UPS 1 szt..:
3.1. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
• 30231000-7 – komputery i drukarki.
• 30241400-4 – oprogramowanie systemu operacyjnego,
• 30241600-6 – oprogramowanie użytkowe.
4. Nie dopuszcza się składania ofert czę¶ciowych.
5. Nie przewiduje się zamówień uzupełniaj±cych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.
8. Oferty mog± złożyć wszystkie podmioty które spełniaj± warunki okre¶lone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegaj± wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych
o¶wiadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9. Wymagane wadium – 240,- PLN.
10. O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy
do dnia 4.08.2005r. do godz. 14.00.
12. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 4.08.2005r. o godz.14.30 w siedzibie zamawiaj±cego.
13. Termin zwi±zania ofert± – 30 dni.
Data publikacji: 2005-07-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0Zamówienie z wolnej ręki

Tech-Com S.C.
ul. Sublańska 149
43-100 Tychy

Cena: 7.979,35zł brutto © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl