Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomościPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Grybów położonych w miejscowości Ptaszkowa

Oznaczenie i opis nieruchomości:
1. Działka nr 296 o powierzchni 0,41 ha, KW nr 45125, Cena wywoławcza 23.443,77 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K78,MN,UN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny
usług niepublicznych
2. Działka nr 811 o powierzchni 0,05 ha, KW nr 37765, Cena wywoławcza 3.791,05 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K15,ZP,UT- tereny zieleni urządzonej - parkowej oraz rekreacji - usług turystycznych
3. Nieruchomość składająca się z działek:
Działka nr 1362/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Działka nr 1362/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Działka nr 1362/4 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Cena wywoławcza: 19.708,74 zł
K194,K196,MU-Tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz usług o niskiej intensywności.
4. Oraz nieruchomość składająca się z działek:
Działka nr 1372/1 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Działka nr 1372/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 37765,
Działka nr 1372/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359,
Cena wywoławcza: 19.708,74 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K194,K196,MU-Tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz usług o niskiej intensywności.

TERMIN PRZETARGU: 4 sierpnia 2005 r., GODZ. 1000 w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy Grybów, Bank Spółdzielczy w Grybowie, nr 97 87970003 0000 0000 0101 0003
lub w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem :
„II Przetarg - sprzedaż działki ” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie)
Termin wpłaty wadium upływa dnia 29 lipca 2005 r. (liczy się data wpływu środków na wskazane konto). Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania przetargu, jego zamknięcia czy zakończenia wynikiem negatywnym nie później niż przed upływem trzech dni, gdy zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie uiści ceny nabycia najpóźniej w dniu spisania umowy.

Pisemne oferty winny zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę (osoba prawna) .
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5. Zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem własności.
6. Kopię dowodu wniesienia wadium.
Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „II Przetarg – sprzedaż działki w Ptaszkowej ” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie) należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 – do dnia 29 lipca 2005r. do godz. 1515 .

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, nr telefonu /0-18/ 445-02-03.


Data publikacji: 2005-07-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl