Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki nr 99/6 w RatowicachPowrót

Czernica, dnia 18 lipca 2005r.
L.dz. 0621/ 22/2005Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Ratowice

Dla n/w nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta

Przedmiotem sprzedaży jest:
1/ działka nr 99/6 o pow. 710 m2 – cena wywoławcza – 12 885 zł netto

Zgodnie z wydaną przez Urząd Gminy w Czernicy opinią urbanistyczną , działka nr 99/6 zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU- obszary zabudowy mieszkaniowej i związanych z nią usług nieuciążliwych.
Działka położona jest w południowej części wsi Ratowice. Ma kształt regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie ( na skraju działki małe zagłębienie).
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2005r. o godz. 9.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy
w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 130,00 zł / słownie: sto trzydzieści złotych /
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- dokumentu poświadczającego bezpośrednie sąsiedztwo z działką nr 99/6
Wadium do przetargu wynosi: 2000,00 zł / słownie: dwa tysiące złotych /
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 19.08.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 1145,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Data publikacji: 2005-07-18
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl