Portal Piatek - 7 pazdziernika 2022 Krystyna, Marii, Marka     "Chcecie być szczęśliwi przez chwilę? Zemścijcie się. Chcecie być szczęśliwi na zawsze? Przebaczcie." - Henry Lacordaire
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Malowanie dachu w Szkole Podstawowej w KorzennejPowrót

CPV 45261920-9
Nr rej. zam. IRiOŚ-3400-12/05 Korzenna 18.07.2005r.
Nasz znak: IRiOŚ-3410-10/05

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWAN IU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Malowanie dachu w Szkole Podstawowej w Korzennej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym - cena 10 zł + opłata pocztowa,
w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach
w poniedziałek od 800do 1600 , w pozostałe dni od 715do 1515

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest

Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Jeliński Piotr tel. (0-18) 44-17-027 wew. 36; pokój 3

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 60 dni po podpisaniu umowy.

5. W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu
o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

7. KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3 najpóźniej do dnia 01.08.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Data publikacji: 2005-07-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 74 878,52
Cena najdrozszej: 85 325,93


Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe
BUDMEX Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz ul. Magazynowa 2


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl