Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tarnawie DolnejPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Na wykonanie robót budowlanych pn.
„Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tarnawie Dolnej”

I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty.

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Tarnawie Dolnej”.

Kody i oznaczenia CPV :
45342000-6 wznoszenie ogrodzeń

Przedmiar robót zawiera :

1. KNR 223 0401/03 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z kształtowników stalowych wysokości 3m - 150 m
2. KNR 223 0401/04 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z kształtowników stalowych – dodatek za następny 1 m wysokości 150 x 0,7
- 105 m
3. KNR 201 0308/11 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV - 54 szt.
4. KNR 401 0203/01 Uzupełnienie w elementach konstrukcyjnych (z betonu monolitycznego) – elementy niezbrojne – ławy i stopy fundamentowe - 6,368 m3

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 55 dni od daty podpisania umowy.

VII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

VIII. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

IX. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

X. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 02.08.2005 r. godz. 1030.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 15.07.2005 r.
Data publikacji: 2005-07-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 35.167,72 zł brutto
Cena najdrozszej: 35.167,72 zł brutto


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe - Handlowe
Wojciech Hajdyła
ul. Kościelna 12/2
34-200 Sucha Beskidzka


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl