Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ochrona Zlewni Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji gminy Zembrzyce etap IIPowrót

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na wykonanie usług pn.
“Ochrona Zlewni Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji gminy Zembrzyce etap II”


I. Zamawiający : Gmina Zembrzyce, siedziba 34-210 Zembrzyce nr 540, tel (033) 874 60 02 ; fax (033) 874 60 02 zwanym dalej Zamawiającym.

II. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 19 poz. 177) zwanej dalej Ustawą.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

III. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : 34-210 Zembrzyce 540 pokój nr 14, ewentualnie za pośrednictwem poczty w cenie 50 zł (+koszt wysyłki).

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia: “Ochrona Zlewni Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji gminy Zembrzyce etap II”
W skład zamówienia wchodzi wykonanie następujących dokumentacji projektowych:
a) sieć wodociągowa dla m. Tarnawa Górna
b) sieć wodociągowa dla m. Tarnawa Dolna
c) sieć wodociągowa dla m. Śleszowice
d) ujęcie i stacja uzdatniania wody w Tarnawie Górnej o wydajności 200m3/d
e) sieć kanalizacyjna dla m. Tarnawa Dolna
f) sieć kanalizacyjna dla m. Śleszowice
g) sieć kanalizacyjna dla m. Tarnawa Górna
h) sieć kanalizacyjna dla części m.Zembrzyce
i) oczyszczalnia ścieków w Zembrzycach - etap II o przepustowości 370 m3/d

CPV 74.23.20.00, 74.23.22.00, 74.23.22.20

V. Osoby upoważnione do kontaktów :
W sprawach formalnych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Przemysław Fidelus , tel. (033) 874 60 02.
W sprawach technicznych osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Kazimierz Gliński, , tel. (033) 874 60 02.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 7 miesięcy dni od daty podpisania umowy.

VIII. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy :
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ;

IX. Zamawiający wymaga składania wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100).

X. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ofertowa - 100%.

XI. Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14 w terminie do dnia 30.08.2005 r. godz. 1100.

XII. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach adres : Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce na Sali narad w terminie do dnia 30.08.2005 r. godz. 1130.

XIII. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od terminu do składania ofert.

Zembrzyce, dnia 14.07.2005 r.


Data publikacji: 2005-07-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl