Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaz działek budowlanych Czernica - przy szkole podstawowejPowrót

Czernica, dnia 28 czerwca 2005r.
L.dz.0621/ 20/2005
Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej / działka budowlana / w obrębie Czernica
Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 19144
Przedmiotem sprzedaży jest :
1/ działka nr 225/20 o pow. 970 m2 - cena wywoławcza – 35 220 zł netto

Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Czernica decyzją o warunkach zabudowy Nr 102/04 z dnia 17.06.2004r. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość położona obok terenu szkoły podstawowej w Czernicy. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi wojewódzkiej.
Istnieje możliwość wykonania przyłącza do istniejącej gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przetarg odbędzie się dnia 29 lipca 2005r. o godz. 9.00 w sali nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi : 3 600 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset złotych )
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:
BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 26 .07.2005r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości pokrywa nabywca.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi : 360 zł ( słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych )
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości - 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 789 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Data publikacji: 2005-06-28
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl