Portal ¦roda - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jeste¶ , możesz być tylko sob±". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pielęgnacji pomników przyrody na terenie Parku DolnegoPowrót

BURMISTRZ MIASTA
S Z C Z A W N I C A

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Szczawnica z siedzib± 34-460 Szczawnica
ul. Szalaya 103 ogłasza przetarg nieograniczony na „
„wykonanie pielęgnacji pomników przyrody na terenie Parku Dolnego
w Szczawnicy”
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy spełniaj±cy warunki okre¶lone
w art. 22 Prawa zamówień publicznych.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr± na pisemny wniosek Oferenta można uzyskać w siedzibie zamawiaj±cego;34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16 codziennie za wyj±tkiem sobót w godz. od 8-ej do 15-tej.
Odpłatno¶ć za specyfikację nie będzie pobierana.
Osob± upoważnion± do kontaktu z Oferentami jest Pani Janina Mastalska
tel. (018) 2622203 wew.30
Termin wykonania zamówienia : 01.08. 2005 r do 31.08.2005 r
Nie przewiduje się składania ofert czę¶ciowych.
Wadium nie jest wymagane
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane .
Termin zwi±zania ofert± – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Kryterium oceny – 100 % cena
Oferty należy składać w siedzibie zamawiaj±cego: 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.10 (sekretariat) do dnia 18.07.2005 r roku do godziny 9,30

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2005 r
o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiaj±cego
Szczawnica ul. Szalaya 103 pok.nr.16

Burmistrz Miasta

Szczawnica, dnia 27.06.2005r mgr Roman TrojnarskiData publikacji: 2005-06-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 11.900,00 zł
Cena najdrozszej: 14.400,00 zł


Wybrano ofertę:
Nazwa firmy : „ ARBOR” Zakład Zieleni
D.Chwastek,J.Goł±b, R.Szapski „ Spółka Cywilna
34 – 300 Ż y w i e c
ul. Sempołowskiej 11 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl